Budget

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությանը ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված գումարների մասին

(հազար դրամ)

ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐ
Տարեկան բյուջե
04.02.01.01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում / ծառայության ապարատի մասով/
932,827.9
04.02.01.09 Գյուղատնտեսական կենդանիների հիվանդությունների լաբորատոր ախտորոշման և կենդանական ծագում ունեցող հումքի և նյութի փորձաքննության միջոցառումների իրականացում
347,892.3
04.02.01.10 Բուսասանիտարական համակարգի բարելավում և մասնագիտական գիտելիքների բարձրացմանն աջակցություն
5,800.0
04.02.01.11 Սննդամթերքի լաբորատոր փորձաքննություններ
10,000.0
04.02.01.23 Եվրամիության փորձարկման ռեֆերենս մեթոդներով մեղրի և ձկան փորձաքննությունների ծառայություններ
30,000.0
 10.09.02.02 Պետական հինարկների և կազմակերպությունների աշխատողներին սոցիալական փաթեթով ապահովում
20,304.0
ԱՄԲՈՂՋԸ
1,346,824.2

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությանը ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեով հատկացված գումարների մասին

/հազար դրամ/

ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐ
Տարեկան բյուջե
04.02.01.01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում / ծառայության ապարատի մասով/
906,586.14
01.01.03.04 Արտասահմանյան պաշտոնական գործուղումներ
5,953.64
04.02.01.09 Գյուղատնտեսական կենդանիների հիվանդությունների լաբորատոր ախտորոշման և կենդանական ծագում ունեցող հումքի և նյութի փորձաքննության միջոցառումների իրականացում
339,408.3
04.02.01.10 Բուսասանիտարական համակարգի բարելավում և մասնագիտական գիտելիքների բարձրացմանն աջակցություն
4,300.0
04.02.01.11 Սննդամթերքի լաբորատոր փորձաքննություններ
9,628.3
04.02.01.23 Եվրամիության փորձարկման ռեֆերենս մեթոդներով մեղրի և ձկան փորձաքննությունների ծառայություններ
30,000.0
04.09.01.20 ՀՀ պետական կառավարման մարմինների կողմից դիմումներ, հայցադիմումներ, դատարանի վճիռների և որոշումների դեմ վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքներ ներկայացնելիս «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված վճարումներ
75.0
 10.09.02.02 Պետական հինարկների և կազմակերպությունների աշխատողներին սոցիալական փաթեթով ապահովում
17,851.4
11.01.01.01 ՀՀ կռավարության պահուստային ֆոնդ
235,863.5
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ
/առանց պահուստային ֆոնդի/
1,313,802.78
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴ
1,549,666.28
ԱՄԲՈՂՋԸ
1,549,666.28

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությանը ՀՀ 2014 թվականի պետական բյուջեով հատկացված գումարների մասին

/հազար դրամ/

ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐ
Տարեկան բյուջե
04.02.01.01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում / ծառայության ապարատի մասով/
712,601.8
01.01.03.04 Արտասահմանյան պաշտոնական գործուղումներ
562.05
04.02.01.11 Գյուղատնտեսական կենդանիների հիվանդությունների լաբորատոր ախտորոշման և կենդանական ծագում ունեցող հումքի և նյութի փորձաքննության միջոցառումների իրականացում
293,000.6
04.02.01.13 Բուսասանիտարական համակարգի բարելավում և մասնագիտական գիտելիքների բարձրացմանն աջակցություն
5,756.4
04.02.01.14 Սննդամթերքի լաբորատոր փորձաքննություններ
10,000.0
04.09.01.20 ՀՀ պետական կառավարման մարմինների կողմից դիմումներ, հայցադիմումներ, դատարանի վճիռների և որոշումների դեմ վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքներ ներկայացնելիս «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված վճարումներ
10.0
04.09.01.25 Պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում պետական մասնակցության նվազեցման ճանապարհով ակտիվների կազմից գույք առանձնացնելիս գույքը ստացող պետական կառավարչական հիմնարկի կողմից մատակարարին վճարման ենթակա ԱԱՀ-ի պարտավորությունների կատարման գծով ծախսեր
14,978.9
 10.09.02.02 Պետական հինարկների և կազմակերպությունների աշխատողներին սոցիալական փաթեթով ապահովում
31,995.7
11.01.01.01 ՀՀ կռավարության պահուստային ֆոնդ
41,501.3
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ
/առանց պահուստային ֆոնդի/
1,068,905.45
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴ
1,110,406.75
ԱՄԲՈՂՋԸ
1,110,406.75

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությանը ՀՀ 2013 թվականի պետական բյուջեով հատկացված գումարների մասին

/հազար դրամ/

ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐ
Տարեկան բյուջե
04.02.01.01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում / ծառայության ապարատի մասով/
501,072.0
04.02.01.11 Գյուղատնտեսական կենդանիների հիվանդությունների լաբորատոր ախտորոշման և կենդանական ծագում ունեցող հումքի և նյութի փորձաքննության միջոցառումների իրականացում
239,213.9
04.02.01.14 Բուսասանիտարական համակարգի բարելավում և մասնագիտական գիտելիքների բարձրացմանն աջակցություն
5,754.0
04.02.01.15 Սննդամթերքի լաբորատոր փորձաքննություններ
10,000.0
 10.09.02.03 Պետական հինարկների և կազմակերպությունների աշխատողներին սոցիալական փաթեթով ապահովում
28,506.0
11.01.01.01 ՀՀ կռավարության պահուստային ֆոնդ
8,240.3
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ
/առանց պահուստային ֆոնդի/
784,545.9
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴ
792,786.2
ԱՄԲՈՂՋԸ
792,786.2

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությանը ՀՀ 2012 թվականի պետական բյուջեով հատկացված գումարների մասին

/հազար դրամ/

ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐ
Տարեկան բյուջե
04.02.01.01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում / ծառայության ապարատի մասով/
462,624.2.0
04.02.01.11 Գյուղատնտեսական կենդանիների հիվանդությունների լաբորատոր ախտորոշման և կենդանական ծագում ունեցող հումքի և նյութի փորձաքննության միջոցառումների իրականացում
218,198.2
04.02.01.14 Բուսասանիտարական համակարգի բարելավում և մասնագիտական գիտելիքների բարձրացմանն աջակցություն
5,754.0
04.02.01.15 Սննդամթերքի լաբորատոր փորձաքննություններ
10,000.0
 10.09.02.03 Պետական հինարկների և կազմակերպությունների աշխատողներին սոցիալական փաթեթով ապահովում
9,184.4
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ
705,760.8