Բյուջե

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությանը ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեով հատկացված գումարների մասին

(հազար դրամ)

ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐ Տարեկան բյուջե
01.01.03.05 Արտասահմանյան պաշտոնական գործուղումներ 927.9
04.02.01.01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում / ծառայության ապարատի մասով/ 1,049,504.9
04.02.01.08 Գյուղատնտեսական կենդանիների հիվանդությունների լաբորատոր ախտորոշման և կենդանական ծագում ունեցող հումքի և նյութի փորձաքննության միջոցառումների իրականացում 272,334.0
04.02.01.10 Սննդամթերքի լաբորատոր փորձաքննություններ 9,219.4
04.02.01.30 Կենդանական ծագման մթերքում մնացորդային նյութերի հսկողության մոնիթորինգ 30,000.0
10.09.02.01 Պետական հինարկների և կազմակերպությունների աշխատողներին սոցիալական փաթեթով ապահովում 18,744.0
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ 1,380,730.2

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությանը ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեով հատկացված գումարների մասին

(հազար դրամ)

ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐ Տարեկան բյուջե
01.01.03.04 – Արտասահմանյան պաշտոնական գործուղումներ: 310.0
04.02.01.01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում / ծառայության ապարատի մասով/ 965,378.8
04.02.01.09 Գյուղատնտեսական կենդանիների հիվանդությունների լաբորատոր ախտորոշման և կենդանական ծագում ունեցող հումքի և նյութի փորձաքննության միջոցառումների իրականացում 227,619.0
04.02.01.23 Եվրամիության փորձարկման ռեֆերենս մեթոդներով մեղրի և ձկան փորձաքննությունների ծառայություններ 30,000.0
04.09.01.20 ՀՀ պետական կառավարման մարմինների կողմից դիմումներ, հայցադիմումներ, դատարանի վճիռների և որոշումների դեմ վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքներ ներկայացնելիս «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված վճարումներ 119.0
04.09.01.25 Պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում պետական մասնակցության նվազեցման ճանապարհով ակտիվների կազմից գույք առանձնացնելիս գույքը ստացող պետական կառավարչական հիմնարկի կողմից մատակարարին վճարման ենթակա ԱԱՀ-ի պարտավորությունների կատարման գծով ծախսեր 7,318.2
10.09.02.02 Պետական հինարկների և կազմակերպությունների աշխատողներին սոցիալական փաթեթով ապահովում 17,496.0
11.01.01.01 – ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 21,550.0
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ /առանց պահուստային ֆոնդի/ 1,248,241.0
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԵՎ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴ 1,269,791.0

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությանը ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեով հատկացված գումարների մասին

(հազար դրամ)

ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐ Տարեկան բյուջե
01.01.03.04 – Արտասահմանյան պաշտոնական գործուղումներ: 1,253.2
04.02.01.01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում / ծառայության ապարատի մասով/ 897,426.5
04.02.01.09 Գյուղատնտեսական կենդանիների հիվանդությունների լաբորատոր ախտորոշման և կենդանական ծագում ունեցող հումքի և նյութի փորձաքննության միջոցառումների իրականացում 312,408.8
04.02.01.11 Սննդամթերքի լաբորատոր փորձաքննություններ 4,998.5
04.02.01.23 Եվրամիության փորձարկման ռեֆերենս մեթոդներով մեղրի և ձկան փորձաքննությունների ծառայություններ 30,000.0
04.09.01.20 ՀՀ պետական կառավարման մարմինների կողմից դիմումներ, հայցադիմումներ, դատարանի վճիռների և որոշումների դեմ վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքներ ներկայացնելիս «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված վճարումներ 75.0
10.09.02.02 Պետական հինարկների և կազմակերպությունների աշխատողներին սոցիալական փաթեթով ապահովում 17,875.0
11.01.01.01 – ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 199,098.5
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ /առանց պահուստային ֆոնդի/ 1,264,037.0
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԵՎ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴ 1,463,135.5

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությանը ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեով հատկացված գումարների մասին

/հազար դրամ/

ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐ
Տարեկան բյուջե
04.02.01.01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում / ծառայության ապարատի մասով/
906,586.14
01.01.03.04 Արտասահմանյան պաշտոնական գործուղումներ
5,953.64
04.02.01.09 Գյուղատնտեսական կենդանիների հիվանդությունների լաբորատոր ախտորոշման և կենդանական ծագում ունեցող հումքի և նյութի փորձաքննության միջոցառումների իրականացում
339,408.3
04.02.01.10 Բուսասանիտարական համակարգի բարելավում և մասնագիտական գիտելիքների բարձրացմանն աջակցություն
4,300.0
04.02.01.11 Սննդամթերքի լաբորատոր փորձաքննություններ
9,628.3
04.02.01.23 Եվրամիության փորձարկման ռեֆերենս մեթոդներով մեղրի և ձկան փորձաքննությունների ծառայություններ
30,000.0
04.09.01.20 ՀՀ պետական կառավարման մարմինների կողմից դիմումներ, հայցադիմումներ, դատարանի վճիռների և որոշումների դեմ վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքներ ներկայացնելիս «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված վճարումներ
75.0
 10.09.02.02 Պետական հինարկների և կազմակերպությունների աշխատողներին սոցիալական փաթեթով ապահովում
17,851.4
11.01.01.01 ՀՀ կռավարության պահուստային ֆոնդ
235,863.5
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ
/առանց պահուստային ֆոնդի/
1,313,802.78
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴ
1,549,666.28
ԱՄԲՈՂՋԸ
1,549,666.28

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությանը ՀՀ 2014 թվականի պետական բյուջեով հատկացված գումարների մասին

/հազար դրամ/

ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐ
Տարեկան բյուջե
04.02.01.01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում / ծառայության ապարատի մասով/
712,601.8
01.01.03.04 Արտասահմանյան պաշտոնական գործուղումներ
562.05
04.02.01.11 Գյուղատնտեսական կենդանիների հիվանդությունների լաբորատոր ախտորոշման և կենդանական ծագում ունեցող հումքի և նյութի փորձաքննության միջոցառումների իրականացում
293,000.6
04.02.01.13 Բուսասանիտարական համակարգի բարելավում և մասնագիտական գիտելիքների բարձրացմանն աջակցություն
5,756.4
04.02.01.14 Սննդամթերքի լաբորատոր փորձաքննություններ
10,000.0
04.09.01.20 ՀՀ պետական կառավարման մարմինների կողմից դիմումներ, հայցադիմումներ, դատարանի վճիռների և որոշումների դեմ վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքներ ներկայացնելիս «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված վճարումներ
10.0
04.09.01.25 Պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում պետական մասնակցության նվազեցման ճանապարհով ակտիվների կազմից գույք առանձնացնելիս գույքը ստացող պետական կառավարչական հիմնարկի կողմից մատակարարին վճարման ենթակա ԱԱՀ-ի պարտավորությունների կատարման գծով ծախսեր
14,978.9
 10.09.02.02 Պետական հինարկների և կազմակերպությունների աշխատողներին սոցիալական փաթեթով ապահովում
31,995.7
11.01.01.01 ՀՀ կռավարության պահուստային ֆոնդ
41,501.3
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ
/առանց պահուստային ֆոնդի/
1,068,905.45
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴ
1,110,406.75
ԱՄԲՈՂՋԸ
1,110,406.75

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությանը ՀՀ 2013 թվականի պետական բյուջեով հատկացված գումարների մասին

/հազար դրամ/

ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐ
Տարեկան բյուջե
04.02.01.01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում / ծառայության ապարատի մասով/
501,072.0
04.02.01.11 Գյուղատնտեսական կենդանիների հիվանդությունների լաբորատոր ախտորոշման և կենդանական ծագում ունեցող հումքի և նյութի փորձաքննության միջոցառումների իրականացում
239,213.9
04.02.01.14 Բուսասանիտարական համակարգի բարելավում և մասնագիտական գիտելիքների բարձրացմանն աջակցություն
5,754.0
04.02.01.15 Սննդամթերքի լաբորատոր փորձաքննություններ
10,000.0
 10.09.02.03 Պետական հինարկների և կազմակերպությունների աշխատողներին սոցիալական փաթեթով ապահովում
28,506.0
11.01.01.01 ՀՀ կռավարության պահուստային ֆոնդ
8,240.3
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ
/առանց պահուստային ֆոնդի/
784,545.9
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴ
792,786.2
ԱՄԲՈՂՋԸ
792,786.2

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությանը ՀՀ 2012 թվականի պետական բյուջեով հատկացված գումարների մասին

/հազար դրամ/

ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐ
Տարեկան բյուջե
04.02.01.01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում / ծառայության ապարատի մասով/
462,624.2.0
04.02.01.11 Գյուղատնտեսական կենդանիների հիվանդությունների լաբորատոր ախտորոշման և կենդանական ծագում ունեցող հումքի և նյութի փորձաքննության միջոցառումների իրականացում
218,198.2
04.02.01.14 Բուսասանիտարական համակարգի բարելավում և մասնագիտական գիտելիքների բարձրացմանն աջակցություն
5,754.0
04.02.01.15 Սննդամթերքի լաբորատոր փորձաքննություններ
10,000.0
 10.09.02.03 Պետական հինարկների և կազմակերպությունների աշխատողներին սոցիալական փաթեթով ապահովում
9,184.4
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ
705,760.8

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության (այսուհետ՝ Ծառայություն) հայտարարատու աշխատակիցների 2017 թվականին ստացած եկամուտների վերաբերյալ

N Ա.Ա.Հ. Պաշտոն Աշխատանքի վարձատրություն և/կամ դրան հավասարեցված այլ վճարումներ (ՀՀ դրամ)
Ներառյալ հարկերը և այլ վճարները Առանց հարկերի և այլ վճարների
1 Կարապետյան Իշխան Վահրամի Ծառայության պետ 8,452,890.00 5,966,180.00
2 Հայրապետյան Հովհաննես Վոլոդյայի Ծառայության պետի տեղակալ 6,666,383.00 4,877,499.00
3 Դավթյան Լուսինե Ալեքսանդրի Ծառայության պետի տեղակալ 5,169,532.00 3,568,005.00
4 Մարգարյան Եղիշե Հրանտի Ծառայության պետի տեղակալ 2,162,759.00 1,510,976.00
5 Միրզոյան Արմեն Աշոտի Ծառայության աշխատակազմի ղեկավար 8,790,588.00 6,095,290.00
6 Գևորգյան Հովհաննես Միշայի Ծառայության աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ 8,251,642.00 6,036,219.00

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության (այսուհետ՝ Ծառայություն) հայտարարատու աշխատակիցների 2018 թվականին ստացած եկամուտների վերաբերյալ

N Ա.Ա.Հ. Պաշտոն Աշխատանքի վարձատրություն և/կամ դրան հավասարեցված այլ վճարումներ (ՀՀ դրամ)
Ներառյալ հարկերը և այլ վճարները Առանց հարկերի և այլ վճարների
1 Կարապետյան Իշխան Վահրամի Ծառայության պետ 4,807,138.00 3,367,758.00
2 Ավետիսյան Գեորգի Ռաֆայելի Տեսչական մարմնի ղեկավար 5,104,748.00 3,638,044.00
3 Հայրապետյան Հովհաննես Վոլոդյայի Ծառայության պետի տեղակալ 6,759,203.00 4,877,035.00
4 Մարգարյան Եղիշե Հրանտի Ծառայության պետի տեղակալ 3,868,388.00 2,649,244.00
5 Ճաղարյան Էդգար Աշոտի Տեսչական մարմնի ղեկավարի տեղակալ 2,842,271.00 1,993,740.00
6 Միրզոյան Արմեն Աշոտի Ծառայության աշխատակազմի ղեկավար 6,136,047.00 4,303,004.00
7 Գևորգյան Հովհաննես Միշայի Ծառայության աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ (գլխավոր քարտուղարի տեղակալ) 9,598,744.00 6,899,607.00

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության (այսուհետ՝ Ծառայություն) հայտարարատու աշխատակիցների 2019 թվականին ստացած եկամուտների վերաբերյալ (27.02.2019թ. դրությամբ)

N Ա.Ա.Հ. Պաշտոն Աշխատանքի վարձատրություն և/կամ դրան հավասարեցված այլ վճարումներ (ՀՀ դրամ)
Ներառյալ հարկերը և այլ վճարները Առանց հարկերի և այլ վճարների
1 Ավետիսյան Գեորգի Ռաֆայելի Տեսչական մարմնի ղեկավար 272,341.00 195,777.00
2 Ճաղարյան Էդգար Աշոտի Տեսչական մարմնի ղեկավարի տեղակալ 496,050.00 346,294.00
3 Հայրապետյան Հովհաննես Վոլոդյայի ՀՀ ԳՆ ՍԱՊԾ պետի տեղակալ 396,840.00 288,257.00
4 Գևորգյան Հովհաննես Միշայի ՀՀ ԳՆ ՍԱՊԾ գլխավոր քարտուղարի տեղակալ 592,323.00 427,049.00