Մարզը      Հետազոտվող նմուշների քանակը՝ ըստ կազմակերպությունների Արտադրող երկիրը Նմուշների քանակը Ներմուծված աղի                                քանակությունը
Առևտրի Հանրային սննդի Սննդամթերքի արտադրության Հայաս-տանիՀան-

րապե-տություն

Այլ Ընդամենը Դրանցից չեն համապա-տասխա-նում նորմին Ընդամենը Դրանցից չեն համապա-տասխա-նում նորմին
Ընդամենը Դրանցից չեն համապա-տասխա-նում նորմին Ընդա-մենը Դրանցից չեն համապա-տասխա-նումնորմին Ընդամենը Դրանցից չեն համապա-տասխա-նում նորմին
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Երևան 5 0 0 0 0 0 0 5 5 0
Արմավիր 4 1 0 0 0 0 2 2 4 1
Արարատ 20 5 0 0 0 0 18 2 20 5
Վայոց Ձոր 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0
Կոտայք 6 0 0 0 0 0 4 2 6 0
Լոռի 4 1 0 0 0 0 3 1 4 1
Սյունիք 5 0 0 0 0 0 1 4 5 0
Արագածոտն 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0
Սահմանային պետականվերահսկողություն 0 0 0 0 0 0 0 44

 

44 4 835 տ 23.2 տ